drop-shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drop-shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drop-shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drop-shot.

Từ điển Anh Việt

  • drop-shot

    * danh từ

    quả bóng (quần vợt) đánh qua khỏi lưới là rơi