drop tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drop tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drop tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drop tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drop tank

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng nhỏ giọt