clench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clench.

Từ điển Anh Việt

 • clench

  /klentʃ/

  * danh từ

  sự đóng gập đầu (đinh) lại

  sự ghì chặt, sự siết chặt

  lý lẽ vững chắc, lý lẽ đanh thép

  (hàng hải) múi dây buộc vào vòng neo

  * ngoại động từ

  nghiền, siết, mím, nắm chặt

  to clench one's teeth: nghiến răng

  to clench one's lips: mím môi

  to clench one's fist: nắm chặt tay lại

  (hàng hải) buộc chặt (dây thừng)

  giải quyết, thanh toán

  to clench a matter: giải quyết một vấn đề

  xác nhận; làm cho không bác lại được (lý lẽ, luận điểm)

  * nội động từ

  bị đóng gập đầu lại (đinh)

  nghiến (răng), siết chặt, nắm chặt (tay)

  ôm chặt, ghì chặt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clench

  * kỹ thuật

  cái kẹp

  cặp kẹp

  sự siết

  cơ khí & công trình:

  đập bẹp

  sự (đóng) gập

  sự ghì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clench

  hold in a tight grasp

  clench a steering wheel

  Synonyms: clinch

  squeeze together tightly

  clench one's jaw

  Similar:

  clinch: a small slip noose made with seizing

  clasp: the act of grasping

  he released his clasp on my arm

  he has a strong grip for an old man

  she kept a firm hold on the railing

  Synonyms: clutch, clutches, grasp, grip, hold