jounce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jounce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jounce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jounce.

Từ điển Anh Việt

 • jounce

  /dʤauns/

  * động từ

  lắc, xóc nảy lên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jounce

  * kỹ thuật

  xóc

  ô tô:

  lắc (xe)

  lắc (xe), xóc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jounce

  Similar:

  jolt: a sudden jarring impact

  the door closed with a jolt

  all the jars and jolts were smoothed out by the shock absorbers

  Synonyms: jar, shock

  bounce: move up and down repeatedly