decipherable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decipherable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decipherable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decipherable.

Từ điển Anh Việt

  • decipherable

    /di'saifərəbl/

    * tính từ

    có thể đọc ra được, có thể giải đoán ra được

Từ điển Anh Anh - Wordnet