crystallize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystallize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystallize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystallize.

Từ điển Anh Việt

 • crystallize

  /'kristəlaiz/ (crystallise) /'kristəlaiz/

  * động từ

  kết tinh

  bọc đường kính, rắc đường kính

  crystallized fruit: quả rắc đường kính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crystallize

  * kinh tế

  kết tinh

  * kỹ thuật

  kết dính

  kết tinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet