crystallize out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystallize out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystallize out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystallize out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystallize out

    * kỹ thuật

    kết tinh