crystallized honey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystallized honey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystallized honey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystallized honey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystallized honey

    * kinh tế

    mật ong bị kết tinh