crystallized ginger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystallized ginger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystallized ginger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystallized ginger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crystallized ginger

    strips of gingerroot cooked in sugar syrup and coated with sugar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).