crystallized sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystallized sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystallized sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystallized sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystallized sugar

    * kinh tế

    đường tinh thể