acquit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acquit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acquit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acquit.

Từ điển Anh Việt

 • acquit

  /ə'kwit/

  * ngoại động từ

  trả hết, trang trải (nợ nần)

  to acquit one's debt trang trải hết nợ nần: tha bổng, tha tội, tuyên bố trắng án

  to be acquitted of one's crime: được tha bổng

  to acquit oneself of làm xong, làm trọn (nghĩa vụ, bổn phận...)

  to acquit oneself of a promise: làm trọn lời hứa

  to acquit oneself of one's task: làm trọn nhiệm vụ

  to acquit oneself

  làm bổn phận mình, làm trọn phận mình; xử sự

  to acquit oneself ill: làm không tốt phần mình, xử sự xấu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acquit

  * kinh tế

  cho trắng án

  miễn khỏi nghĩa vụ

  tha bổng

  tha tội

  trả hết

  trả nợ

  trang trải (nợ)

  tuyên bố trắng án

Từ điển Anh Anh - Wordnet