convict nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

convict nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm convict giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của convict.

Từ điển Anh Việt

 • convict

  /'kɔnvikt/

  * danh từ

  người bị kết án tù, người tù

  convict prison (establishment): nhà tù, khám lớn

  returned convict: tù được phóng thích

  * ngoại động từ

  kết án, tuyên bố có tội

  to convict someone of a crime: tuyên bố người nào phạm tội

  làm cho nhận thức thấy (sai lầm, tội tù...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • convict

  a person serving a sentence in a jail or prison

  Synonyms: con, inmate, yard bird, yardbird

  a person who has been convicted of a criminal offense

  find or declare guilty

  The man was convicted of fraud and sentenced

  Antonyms: acquit