assoil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assoil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assoil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assoil.

Từ điển Anh Việt

  • assoil

    /ə'sɔil/

    * ngoại động từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) tha tội, xá tôi

    chuộc (tội)

Từ điển Anh Anh - Wordnet