net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của net.

Từ điển Anh Việt

 • net

  /net/

  * danh từ

  lưới, mạng (tóc, nhện...)

  to cast (throw) a net: quăng lưới

  cạm, bẫy

  to fall into a net: rơi vào cạm bẫy, mắc bẫy

  vải màn; vải lưới

  mạng lưới

  * ngoại động từ

  bắt bằng lưới, đánh lưới

  to net fish: đánh cá bằng lưới

  to net birds: bẫy chim bằng lưới

  thả lưới, giăng lưới, bủa lưới ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), đánh bẫy

  che phủ bằng lưới

  đan (lưới, võng...)

  * nội động từ

  đánh lưới

  đan lưới

  * ngoại động từ

  được lãi thực (là bao nhiêu)

  * tính từ

  thực

  net price: thực giá

  net weight: trọng lượng thực

 • net

  lưới; tinh (không kể bì)

  n. of curves lưới đường cong

  conjugate n.s lưới liên hợp

  coordinate n. lưới toạ độ

  flow n. lưới dòng

  focal n. of a congruence lưới tiêu của một đoàn

  isometric orthgonal n. lưới trực giao đẳng cự

  isothermal n. lưới đẳng nhiệt

  linear n. lưới tuyến tính

  logical n. (máy tính) lưới lôgic

  plane n. lưới phẳng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • net

  * kinh tế

  đánh lưới

  giá tịnh

  lưới

  mạng

  số tiền tịnh

  thả lưới

  thuần/ròng/tịnh

  thực

  trọng lượng tịnh

  * kỹ thuật

  lưới

  lưới sợi kim

  lưới, mạng

  mạng

  mạng lưới

  mạng máy tính

  tính

  điện lạnh:

  trừ bì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • net

  a trap made of netting to catch fish or birds or insects

  a goal lined with netting (as in soccer or hockey)

  game equipment consisting of a strip of netting dividing the playing area in tennis or badminton

  an open fabric of string or rope or wire woven together at regular intervals

  Synonyms: network, mesh, meshing, meshwork

  make as a net profit

  The company cleared $1 million

  Synonyms: sack, sack up, clear

  yield as a net profit

  This sale netted me $1 million

  Synonyms: clear

  catch with a net

  net a fish

  Synonyms: nett

  remaining after all deductions

  net profit

  Synonyms: nett

  Antonyms: gross

  Similar:

  internet: a computer network consisting of a worldwide network of computer networks that use the TCP/IP network protocols to facilitate data transmission and exchange

  Synonyms: cyberspace

  net income: the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)

  Synonyms: net profit, lucre, profit, profits, earnings

  web: construct or form a web, as if by weaving

  final: conclusive in a process or progression

  the final answer

  a last resort

  the net result

  Synonyms: last