internet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet.

Từ điển Anh Việt

 • internet

  Một hệ thống các mạng máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • internet

  * kỹ thuật

  liên mạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • internet

  a computer network consisting of a worldwide network of computer networks that use the TCP/IP network protocols to facilitate data transmission and exchange

  Synonyms: net, cyberspace