internet interview nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet interview nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet interview giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet interview.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet interview

    * kinh tế

    phỏng vấn liên mạng