internet provider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet provider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet provider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet provider.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet provider

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhà cung cấp Internet