internet router nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet router nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet router giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet router.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet router

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ dẫn đường Internet