internet surfing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet surfing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet surfing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet surfing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet surfing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lướt Internet