internet phone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet phone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet phone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet phone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet phone

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điện thoại Internet