internetting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internetting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internetting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internetting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internetting

    * kỹ thuật

    sự liên kết mạng