internet registry (ir) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet registry (ir) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet registry (ir) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet registry (ir).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet registry (ir)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Cơ quan đăng ký Internet