internet veteran nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet veteran nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet veteran giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet veteran.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet veteran

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    người thạo Internet