internet access nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet access nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet access giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet access.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet access

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    truy cập Internet