internet request (irq) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet request (irq) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet request (irq) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet request (irq).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet request (irq)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Yêu cầu Internet