internet software nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet software nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet software giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet software.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet software

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần mềm Internet