internet address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet address.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet address

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    địa chỉ mạng Internet