internet draft (id) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet draft (id) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet draft (id) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet draft (id).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet draft (id)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đồ án Internet