internet connectivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet connectivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet connectivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet connectivity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet connectivity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tính nối kết Internet