internet number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    địa chỉ mạng Internet

    số hiệu Internet