internet site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • internet site

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  vị trí Internet

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • internet site

  Similar:

  web site: a computer connected to the internet that maintains a series of web pages on the World Wide Web

  the Israeli web site was damaged by hostile hackers

  Synonyms: website, site