web site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • web site

  * kinh tế

  địa chỉ trang Web

  * kỹ thuật

  điểm mạng

  toán & tin:

  vị trí web

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • web site

  a computer connected to the internet that maintains a series of web pages on the World Wide Web

  the Israeli web site was damaged by hostile hackers

  Synonyms: website, internet site, site