webfoot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webfoot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webfoot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webfoot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • webfoot

    a foot having the toes connected by folds of skin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).