web-browsers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web-browsers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web-browsers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web-browsers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web-browsers

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình duyệt web

    trình duyệt web