web plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web plate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản bụng dầm (thép)