web offset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web offset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web offset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web offset.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web offset

    * kỹ thuật

    ôpset dùng giấy cuộn