weber (wb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weber (wb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weber (wb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weber (wb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weber (wb)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vêbe (Wb) (đơn vị từ thông)