weberian location theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weberian location theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weberian location theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weberian location theory.

Từ điển Anh Việt

  • Weberian location theory

    (Econ) Lý thuyết Weber về vị trí .

    + Xem LOCATION THEORY.