weber dynamometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weber dynamometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weber dynamometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weber dynamometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weber dynamometer

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  điện động lực kế Weber

  điện:

  động lực kế Weber