weber number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weber number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weber number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weber number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weber number

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    số Weber