weber-fechner law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weber-fechner law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weber-fechner law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weber-fechner law.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weber-fechner law

    Similar:

    fechner's law: (psychophysics) the concept that the magnitude of a subjective sensation increases proportional to the logarithm of the stimulus intensity; based on early work by E. H. Weber

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).