webmistress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webmistress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webmistress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webmistress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • webmistress

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chủ web (nữ)