webless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • webless

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không thành mạng