webless continuum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webless continuum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webless continuum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webless continuum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • webless continuum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    continum không thành mạng