web-toed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web-toed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web-toed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web-toed.

Từ điển Anh Việt

  • web-toed

    * tính từ

    <động> có chân màng (như con vịt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • web-toed

    Similar:

    web-footed: having feet with webbed toes