web-footed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web-footed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web-footed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web-footed.

Từ điển Anh Việt

 • web-footed

  /'web,futid/

  * tính từ

  (động vật học) có chân màng (như con vịt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • web-footed

  having feet with webbed toes

  Synonyms: web-toed