webmaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webmaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webmaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webmaster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • webmaster

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chủ web (nam)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • webmaster

    a technician who designs or maintains a website