webby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webby.

Từ điển Anh Việt

  • webby

    * tính từ

    thuộc mạng nhện; giống mạng nhện

    (động vật) có màng; có màng bơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet