webbed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webbed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webbed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webbed.

Từ điển Anh Việt

 • webbed

  /webd/

  * tính từ

  (động vật học) có màng chân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • webbed

  * kỹ thuật

  có cạnh

  có gân

  có gờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • webbed

  (of the feet of some animals) having the digits connected by a thin fold of skin

  Antonyms: unwebbed

  Similar:

  web: construct or form a web, as if by weaving

  Synonyms: net

  lacy: having open interstices or resembling a web

  Synonyms: netlike, netted, weblike, webby