netted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

netted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm netted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của netted.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • netted

  * kỹ thuật

  dạng lưới

  hóa học & vật liệu:

  thành mạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • netted

  Similar:

  net: make as a net profit

  The company cleared $1 million

  Synonyms: sack, sack up, clear

  net: yield as a net profit

  This sale netted me $1 million

  Synonyms: clear

  web: construct or form a web, as if by weaving

  Synonyms: net

  net: catch with a net

  net a fish

  Synonyms: nett

  lacy: having open interstices or resembling a web

  Synonyms: netlike, webbed, weblike, webby